Сенімділік қамтамасыз ететін - майлар және майлау материалдары

Басты Ұсынылатын қызметтер Пайдаланылған майлау материалдарын талдау

Пайдаланылған майлау материалдарын талдау

Пайдаланылатын майлар үлгілерін талдаудың тұтқырлық пен сумен ластануды анықтау мақсатында жұмыс алаңында жүргізілуі мүмкін қарапайымдардан бастап, жүргізілуі үшін, оның ішінде Chevron компаниясының LubeWatch™ бағдарламасын жүзеге асыру кезінде пайдаланылатындар тәрізді арнайы зертханалық жабдық пен әдістемелерді пайдалануды қажет ететін күрделі тестілерге дейін әр түрлі типтері бар.

LubeWatch™ бағдарламасы машинаның немесе оның түйіндерінің мүмкін зақымдануының алдын алуға септігін тигізіп қана қоймай, сондай-ақ, пайдаланылған майды төгу мен оны ауыстырудың циклдері арасындағы кезеңдердің ұзақтылығы артық кезде ағымдағы бақылау үшін пайдаланылуы мүмкін, профилактикалық техникалық қызмет көрсетудің сыналған жүйесіне мінсіз толықтыру болып табылады. Майлау үлгілерін іріктеудің мерзімділігі көп дәрежеде жабдық түріне және оны пайдалану жағдайларына байланысты

Chevron компаниясының сертификатталған талдаушы инженерлері осы сұрақ бойынша ұсыныс беру үшін сәйкес тәжірибе мен біліктілікке ие, сонымен бірге, майлауды ауыстыру циклдерінің арасындағы кезеңдердің ең тиімді ұзақтылығын айтады.

«Май Тау» компаниясы пайдаланатын талдағышта негізгі функциялары талданатын майдың тұтқырлығын, ондағы тозу металдарының (алюминий, мыс, темір, қорғасын, қалайы, хром), ластану элементтерінің (кремний, калий, натрий) және қоспаларда – молибденнің болуын анықтау болып табылатын үш талдамалы блок біріктірілген. Сондай-ақ, су, ыс, жанармай, майдағы антифриз көлемі, оның қышқылдану, нитрлеу дәрежесі және жалпы сілтілік саны өлшенеді. Осының барлығы 30-40 мл май тұтынумен, 8-10 мин ішінде автоматты режимде жүргізіледі.

Май үлгісіне талдау жүргізілгеннен кейін компьютерлік жүйе жүргізілген талдаудың басып шығарылған мәліметтерін, сонымен қатар, талдау нәтижелеріне байланысты қабылдануға тиіс барлық ұсынылатын әрекеттерді шығарады.

Ретті талдаулар бағдарламасы жабдықтың механикалық жағдайы мен тозу дәрежесінің сипатын ашады. Жабдықтың жеке түйіндеріндегі жеке сынақ үлгіні іріктеу кезіндегі майдың күйін сипаттаған кезде, ретті талдаулар бағдарламасы майлаумен және жабдықпен не болып жатқанын көрсете алады, және әсіресе маңыздысы – белгілі өзгеріс орын алатын жылдамдықты бағалау мүмкіндігі.